Maxfilik siyasati

Мобильное приложение «Ekonomtaksi» (далее — приложение) предоставляет простой и удобный способ для автоматического заказа такси со смартфонов и планшетов (далее — устройств) на платформах iOS и Android. Этот документ даёт разъяснения по поводу объёма информации, собираемой приложением с устройства пользователя, целей сбора информации и круга получателей собранной информации.

“Ekonom taksi” mobil əlavəsi (daha sonra -- əlavə) İOS VƏ Android platformalarında smartfon və planşetlərdən (daha sonra -- qurğu) sadə və rahat avtomatik taksi sifarişini təqdim edir. Bu sənəd informasoiya həcmi haqqında izahat verir, istifadəçi qurğusundan əlavədən yiğilmış, informasiyanın yığlma məqsədi və informasiya yığımın qəbul edilən dairəsi.

Собираемая информация:

Əldə olunan məlumat:

Номер телефона пользователя.

İstifadəçinin telefon nömrəsi

Цели сбора:

Yığımın məqsədi:

Подтверждение контактных данных пользователя для последующей коммуникации посредством SMS и телефонных звонков. Авторизация пользователя и определение его прав и возможностей использования сервиса (например: скидок, доступных лицевых счетов).
Sonrakı kommunikasiyalar üçün SMS və telefon zəngləri vasitəsilə istifadəçinin əlaqə məlumatlarının təsdiqi. İstifadəçinin avtorizasiyası və xidmətdən istifadənin imkan və hüquqlarının müəyyən edilməsi (məsələn: endirimlər, mövcud şəxsi hesablar).

Примечание:

Qeyd:

Введённый номер телефона не обязательно должен соответствовать номеру устройства, на котором установлено приложение. Приложение может использоваться в полном объёме функциональности на устройствах без SIM-карты, если при входе введён номер, для которого пользователь знает или может получить код подтверждения посредством SMS. Номер телефона пользователя не передаётся третьим лицам за исключением ситуаций, когда успешное выполнение заказа невозможно без прямой связи между водителем и пользователем.

Daxil olunmuş telefon nömrəsinin əlavənin quraşdırıldığı qurğunun nömrəsi ilə eyni olmağı mütləq deyil. Qurğuda SİM-kart olmadan da əlavə tam həcimli funksionallığı ilə istifadə oluna bilər, əgər girişdə nömrə qeyd olunubsa, hansı ki, istifadəçi təsdiq kodunu bilir və yaxud SMS vasitəsilə əldə edə bilər. İstifadəçinin telefonu üçüncü şəxsə verilmir, ancaq istisna hallarda hansıki sifarişin uğurla yerinə yetirilməsi sürücü və sərnişin arasında birbaşa əlaqə olmadan mümkün deyil.

Собираемая информация:

Əldə olunan məlumat:

Предполагаемое физическое местоположение устройства.

Qurğunun güman edilən fiziki məkanı.

Цели сбора:

Yığımın məqsədi:

Улучшение автодополнения адресов за счёт выдачи адресов, близких к местоположению устройства.

Ünvanlanların avtomatik əlavəsinin yaxşılaşdırılması hesabına qurğunun vəziyyətinə yaxın ünvanların verilməsi.

Примечание:

Qeyd:

Информация о предполагаемом физическом местоположении устройства определяется путём сбора данных о близлежащих базовых станциях мобильной связи и точках доступа WiFi, либо при помощи данных, полученных от GPS-приёмника устройства. Пользователь в любой момент может отказаться от отправки информации о физическом местоположении устройства на сервер, настроив соответствующий параметр в приложении или в настройках устройства. Информация о предполагаемом физическом местоположении устройства не сохраняется.

Qurğunun təxmin edilən fiziki vəziyyəti haqqında məlumat mobil əlaqə və WiFi çıxış nöqtələrinin yaxınlıqdakı baza stansiyalarından və yaxud qurğunun GPS-ötürücüsündən yığılan məlumatlarla müəyyən edilir. Əlavədə və yaxud qurğuda müvafiq parametrləri quraraq istifadəçi istənilən vaxt serverə qurğunun fiziki vəziyyəti barədə məlumatı verməkdən imtina edə bilər. Güman edilən fiziki yer haqqında məlumat saxlanmır.

Собираемая информация:

Əldə olunan məlumat:

Идентификатор устройства.

Qurğunun identifikatoru.

Цели сбора:

Yığımın məqsədi:

Внутренний учёт пользователей приложения.

Əlavənin istifadəçilərinin daxili hesabatları.

Примечание:

Qeyd:

Обезличенный идентификатор устройства предоставляется самим устройством или расчитывается приложением исходя из различных уникальных данных устройства. Идентификатор устройства не содержит никаких персональных данных о пользователе и остаётся одинаковым для конкретного устройства вне зависимости от его местоположения, параметров или личности пользователя. Идентификатор устройства не передаётся третьим лицам.

Qurğunun identifikatoru qurğu tərəfindən verilir və ya qurğunun müxtəlif göstəricilərinə əsaslanaraq əlavədən hesablanır. Qurğunun identifikatoru istifadəçi barədə heç bir fərdi məlumatı saxlamır və yerindən, parametrlərindən, və ya istifadəçinin şəxsiyyətindən asılı olmayaraq konkret qurğular üçün eyni qalır. Qurğunun identifikatoru üçüncü şəxslərə ötürülmür.

Собираемая информация:

Əldə olunan məlumat:

Заказы, создаваемые через приложение.

Əlavədən yaradılmış sifarişlər.

Цели сбора:

Yığımın məqsədi:

Предоставление услуги заказа такси. Улучшение автодополнения адресов за счёт выдачи адресов, которые данный пользователь уже использовал в предыдущих заказах.

Taksi sifarişi xidmətləri göstərmək. Bu istifadəçi artıq əvvəlki sifarişlərdə artıq istifadə edilən ünvanların verilməsi hesabına ünvan əlavəsinin yaxşılaşdırılması.

Примечание:

Qeyd:

Все адреса, использованные в заказах пользователя за предшествующие месяцы, имеют более высокий приоритет в выдаче автодополнения адресов. Несмотря на это, используя информацию, предоставляемую приложением, невозможно определить даты и точные маршруты предыдущих поездок пользователя, что обеспечивает необходимую безопасность личных данных.

Əvvəlki aylar ərzindəki sifarişlərdə istifadə olunan bütün ünvanlar əlavə ünvanların verilməsində daha yüksək prioritetə malikdir. Buna baxmayaraq, əlavənin təqdim etdiyi məlumatı istifadə edərək istifadəçinin keçmiş səfərlərinin tarix və dəqiq marşrutunu müəyyən etmək mümkün deyil, hansı ki, şəxsi məlumatların lazımi təhlükəsizliyini təmin edir.